Kontakt
tel: +386 (0)40 615 614
 
e: info@adriatic-properties.com

Splošni pogoji poslovanja

Pri posredovanju v prometu z nepremičninami
SVITAN d.o.o.

 

Izrazi uporabljeni v teh pogojih pomenijo:

Nepremičninska družba-podjetje za promet z nepremičninami Svitan d.o.o., Marxova 35, 6330 Piran.
Nepremičninski posrednik- fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.
Naročnik- fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.
Tretja oseba- oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročnikom, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.
Pogodba o posredovanju- pogodba sklenjena med nepremičninsko družbo in naročnikom, s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročnikom tretjo osebo, ki bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.
Naročnikov ožji družinski član- naročnikov zakonec ali izven zakonski partner, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

I. NAMEN SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji urejajo odnose med nepremičninsko družbo in naročnikom in so sestavni del pogodbe o posredovanju, ki jo z naročnikom sklene nepremičninska družba. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

V kolikor  se pogodbeni stranki dogovorita, da lahko nepremičninska družba storitve posredovanja prenese na druge nepremičninske družbe, mora naročniku izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere je prenesel naročila.

II. POSREDOVANJE PRI PRODAJI, NAKUPU NEPREMIČNIN

(posredovanje pri prodaji, nakupu nepremičnin)
Opis poslov, ki se jih pri storitvi posredovanja pri prodaji, nakupu ali najemu nepremičnin, zaveže opraviti nepremičninska družba:
-preverjanje dejanskega stanja nepremičnine;
-preverjanje pravnega stanja nepremičnine;
-pridobitev lokacijske informacije, kadar je predmet pogodbe o posredovanju zemljišče;
-svetovanje pri oblikovanju prodajne, nakupne ali najemne cene nepremičnine;
-aktivna promocija nepremičnine po ustaljeni metodi nepremičninske družbe (predstavitev nepremičnine na internetu, občasno sredstva javnega obveščanja,…) s poudarkom na direktni animaciji potencialnih kupcev oz. najemnikov v pisarnah nepremičninske družbe in na terenu;
-vzpostavljanje stikov med naročnikom in tretjimi osebami;
-sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe;
-obveščanje naročnika o vseh okoliščinah, ki so pomembne za uspešno prodajo, nakup ali najem nepremičnine (stanje na trgu nepremičnin, zakonske in davčne spremembe,…);
-zaupno ravnanje s podatki, ki so pomembni za naročnika;
-priprava prodajne oz. najemne pogodbe ali drugega dogovora v zvezi s prodajo,nakupom ali najemom ter sodelovanje pri podpisu le-tega;
-prijava pogodbe pri davčni upravi in organiziranje overitve podpisa pri notarju;
-sodelovanje pri prodaji nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika.


III. PLAČILO ZA POSREDOVANJE

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena prodajna pogodba ali predpogodba, pri sklenitvi katere je posredovala skladno s 5. Členom ZNPosr pravico do provizije v višini 4% (največ) od pogodbene cene. Če je dogovorjeno, da provizijo plačata obe stranki, se znesek razdeli (849. člen OZ).
Pravico do provizije ima nepremičninska družba tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od že sklenjene prodajne pogodbe.
V primeru, da naročnik proda ali umakne nepremičnino iz prodaje, je o tem dolžan obvestiti posrednika najkasneje v dveh dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe ali umika ter posredniku povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s tem posredovanjem in zadevajo telefonske pogovore, oglaševanje, oglede, vodenje v evidenci, priprava ponudbe, itd.
Provizijo pri prodaji plačata prodajalec in kupec vsak polovico.
Provizijo pri oddaji v najem plačata najemnik in najemodajalec vsak polovico.

IV. VARŠČINA

Varščina za ustavitev prodaje je znesek, ki ga deponira kupec, da se prodaja konkretne nepremičnine ustavi. Varščina se nato poračuna pri proviziji kupca.
Če po plačilu varščine prodajalec odstopi od pogodbe, se varščina kupcu vrne, če odstopi od pogodbe kupec, se iz varščine poplačajo stroški posrednika, morebitna razlika, pa se vrne kupcu.

V. KRŠITEV PRAVIL – POGODBENA KAZEN

Kakršnekoli informacije v zvezi z nepremičninami in posrednikovimi prizadevanji za njihovo prodajo, ki jih naročnik izve pri posredniku, so poslovna skrivnost. Če naročnik uporabi omenjene informacije tako, da z njimi seznani tretje osebe, je dolžan posredniku plačati provizijo, kot če bi bil posel, glede katerega posrednik posreduje sklenjen. V kolikor naročnik brez vednosti posrednika sam sklene pogodbo z nasprotno stranko, s katero ga je seznanil posrednik, mora posredniku plačati, s pogodbo o posredovanju določeno, provizijo.

VI. REŠEVANJE SPOROV

Za reševanje morebitnih sporov, o katerih se pogodbene stranke ne bi mogle dogovoriti sporazumno, rešuje pristojno sodišče v Kopru.

VIŠINA PLAČILA ZA POSREDOVANJE PRI PRODAJI ALI NAKUPU NEPREMIČNIN

Osnova za določitev cene storitve je pogodbena prodajna ali nakupna vrednost nepremičnine
Prodajna vrednost nepremičnine Cena storitve
do 10.000,00€ 650,00€
nad 10.000,00€ 4% od prodajne vrednosti